Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας από το IST College

Βάζεις την τρέλα; Βάζουμε το business.

Λάβε κι εσύ μέρος στον πιο “crazy” διαγωνισμό επιχειρηματικότητας και καινοτομίας.

Λοιποί Όροι

6. Το περιεχόμενο του υλικού που θα υποβληθεί θα πρέπει να συνάδει με το στόχο και το πλαίσιο του διαγωνισμού και την ιδιότητα της Διοργανώτριας Εταιρίας ως εκπαιδευτικού ιδρύματος υψηλού κύρους.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί του διαγωνισμού ιδέες που κατά την αποκλειστική της διακριτική ευχέρεια κρίνει ότι δεν είναι σύμφωνες με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Οι υποψήφιοι μπορούν να συμμετάσχουν στον παρόντα Διαγωνισμό με ιδέες τις  οποίες έχουν δημοσιεύσει ή παρουσιάσει και πρό του συγκεκριμένου Διαγωνισμού, αρκεί με τη συμμετοχή τους στον παρόντα Διαγωνισμό, οι υποψήφιοι  να αναφέρουν που και πότε έχουν οι ιδέες τους δημοσιευθεί ή παρουσιαστεί, καθώς και να υποβάλλουν ένα αντίτυπο της τυχόν δημοσίευσης ή παρουσίασης. Σε κάθε περίπτωση οι επιχειρηματικές ιδέες που υποβάλλονται θα πρέπει να είναι πρωτότυπες, να μην έχουν εφαρμοστεί στην αγορά, καθώς και να μην έχουν πλήρως υλοποιηθεί προ του παρόντος διαγωνισμού. Μπορούν να υποβληθούν ιδέες που βρίσκονται ακόμη σε πιλοτικό στάδιο. Για τις ανάγκες του παρόντος, σημειώνεται ότι αν και μη πλήρως υλοποιηθείσες οι ιδέες απαιτείται να εμφανίζουν συγκεκριμένη μορφή και να μην βρίσκονται σε τελείως θεωρητικό στάδιο. Άλλωστε, αντικείμενο προστασίας ενός πνευματικού δημιουργήματος αποτελεί η μορφή του και όχι η ιδέα καθεαυτή ή οι αρχές στις οποίες βασίζεται αυτό ή οποιοδήποτε στοιχείο του. Η διάκριση μεταξύ τελικής μορφής και αρχικής ιδέας συνιστά ουσιώδη κανόνα για την εξέταση της παρεχόμενης από το νόμο σχετικής προστασίας ενός έργου.

Εφόσον υπάρχει κατοχύρωση δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιοδήποτε σχετικό δικαίωμα, θα πρέπει αυτό να αναφερθεί στη Διοργανώτρια Εταιρία και να υποβληθεί το σχετικό αποδεικτικό υλικό, όταν αυτό ζητηθεί.

Οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι οι υποψηφιότητές τους δεν παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων και ότι έχουν αποκλειστικά δικαιώματα χρήσης, διάθεσης και εκμετάλλευσης της επιχειρηματικής ιδέας τους.

Οι συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική και πλήρη ευθύνη έναντι παντός τρίτου για το υλικό που υποβάλλουν και υποχρεούνται να αναδέχονται οποιαδήποτε αξίωση προβληθεί κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας και να την απαλλάξει από κάθε ευθύνη για αποζημίωση, κάθε είδους έξοδα και δαπάνες ή απαιτήσεις τρίτων που τυχόν προέλθουν από παραβιάσεις των Όρων του Διαγωνισμού ή δικαιωμάτων τρίτων.

Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια Εταιρία έχει κάθε δικαίωμα ελέγχου επί του υλικού που αποστέλλεται, για το λόγο δε αυτό, το υλικό θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού δύο εργάσιμες ημέρες μετά την υποβολή του.

Ενδεικτικά, μη αποδεκτό υλικό θα θεωρείται, κατά την ανέλεγκτη κρίση της Διοργανώτριας Εταιρίας, υλικό το οποίο:

- Περιέχει αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία ατόμων (π.χ. τηλέφωνο, διεύθυνση ή άλλη πληροφορία) από τα οποία η ταυτότητα ή τα στοιχεία επικοινωνίας αυτών μπορεί να γίνουν αντιληπτά.
- Μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο, χυδαίο, προκλητικό, επιθετικό, απειλητικό, μεροληπτικό, κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή παράνομο.
- Κατακρίνει την Διοργανώτρια Εταιρία, τους συνεργάτες της, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κακοπροαίρετα ή με τρόπο που ενδέχεται να βλάψει την φήμη και το κύρος τους.
- Ενθαρρύνει, ανέχεται ή υποστηρίζει παράνομες, ανήθικες ή βλαπτικές προς τα δικαιολογημένα συμφέροντα τρίτων συμπεριφορές.
- Αναφέρεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο με τρόπο κακοπροαίρετο, συκοφαντικό ή ασκώντας κριτική (ιδιαίτερα όταν τα μηνύματα αυτά αφορούν διάσημα ή δημόσια πρόσωπα).
- Παραβιάζει, ιδιοποιείται ή καταχράται με οποιονδήποτε τρόπο κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα, προϊόντα διάνοιας, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
- Παραβιάζει το νόμο, τα δικαιώματα ή τα έννομα αγαθά οποιουδήποτε τρίτου προσώπου (ενδεικτικά το δικαίωμα στο όνομα, την προσωπικότητα, την ιδιωτική ζωή).
- Δεν είναι νέο ή/και επαρκώς πρωτότυπο

7. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 12 Ιουνίου 2014 και θα έχει ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ιδεών την 27η Αυγούστου 2014. Το κοινό θα μπορεί να ψηφίζει μέχρι και τις 7 Σεπτεμβρίου 2014. Τα επιχειρηματικά πλάνα των πενήντα (50) υποψηφίων που θα προκριθούν στην "ημιτελική φάση" θα κατατεθούν το αργότερο έως τις 1 Οκτωβρίου 2014.  Οι 10 επικρατέστερες ιδέες θα έχουν αναδειχθεί από την κριτική επιτροπή μέχρι τις 5 Νοεμβρίου 2014. Η παρουσίαση των 10 καλύτερων ιδεών ενώπιον της κριτικής επιτροπής & η ανάδειξη των 6 καλύτερων ιδεών θα πραγματοποιηθούν στις 12 Νοεμβρίου 2014.

Η εκδήλωση της τελικής φάσης και η ανακοίνωση της τελικής κατάταξης των 6 καλύτερων ιδεών θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2014.  Η Διοργανώτρια Εταιρία μπορεί να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες ελεύθερα, σύμφωνα με τον Όρο 15.

8. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται ότι το υλικό με το οποίο συμμετέχουν στο Διαγωνισμό είναι προϊόν δικής τους πρωτότυπης δημιουργίας και ότι δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων.

9. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν και εγγυώνται επίσης ότι δεν θα επηρεάσουν αθέμιτα καθ' οιονδήποτε τρόπο τη διαδικασία της ψηφοδοσίας, καθώς και ότι θα συμπράξουν σε ότι τους ζητηθεί προκειμένου να διασφαλιστεί ή/και να ελεγχθεί το αδιάβλητο της ψηφοδοσίας.  Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε αμφισβήτηση αναφορικά με την ψηφοδοσία, η Διοργανώτρια Εταιρία δύναται να ακυρώσει συμμετοχή ή συμμετοχές ή και όλον τον Διαγωνισμό.  

10. Εκτός εάν έχει ζητηθεί ρητά, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν ζητά ούτε επιθυμεί να λάβει από τους συμμετέχοντες πληροφορίες ή άλλο υλικό που είναι απόρρητο ή μυστικό.  Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι κάθε υλικό ή πληροφορία που υποβάλλουν δεν είναι απόρρητο ή μυστικό και συμφωνούν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να αναπαραχθεί και να αποκαλυφθεί χωρίς περιορισμό για οποιονδήποτε σκοπό η Διοργανώτρια Εταιρία θεωρεί κατάλληλο, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε ποσού ή αναφορά του ονόματος του συμμετέχοντα ως πηγής ή δημιουργού. Συνεπώς, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν υποστεί ο συμμετέχων ως αποτέλεσμα της χρήσης ή της αποκάλυψης υλικού ή πληροφορίας που υποβλήθηκε στο πλαίσιο του Διαγωνισμού. Εξαιρούνται δικαιώματα των συμμετεχόντων από τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων ή παρόμοια νομοθεσία προστασίας απορρήτου, στο βαθμό που αυτά τα δικαιώματα δεν είναι δυνατό να περιοριστούν.

11. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν εγγυάται την ασφάλεια της ιδέας και εν γένει του υλικού που θα υποβληθεί από τους συμμετέχοντες και δεν υποχρεούται στη λήψη οποιουδήποτε μέτρου για την προστασία τους.  Οι συμμετέχοντες κατανοούν ότι η υποβολή και δημοσιοποίηση της ιδέας και εν γένει του υλικού που θα υποβάλλουν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού εκθέτει αυτά σε κινδύνους ιδιοποίησης ή άλλου είδους προσβολής.  Η έννομη προστασία της ιδέας και του υποβαλλομένου υλικού, εάν και στο μέτρο που αυτή διατίθεται από το ισχύον δίκαιο, αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των συμμετεχόντων. Συνεπώς, η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν υποστεί ο συμμετέχων λόγω ιδιοποίησης ή άλλης προσβολής από τρίτους (ακόμα και προστηθέντες της Διοργανώτριας Εταιρίας) της ιδέας ή του υποβληθέντος υλικού συνεπεία της δημοσιοποίησης ή της χρήσης του στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

12. Οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία θα έχει το δικαίωμα (κατά την αποκλειστική κρίση της) να χρησιμοποιήσει καθ' οιονδήποτε τρόπο τα ονόματα, την ιδέα, το υλικό ή/και εικόνες των συμμετεχόντων, καθώς και των νικητών για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως. Οι συμμετέχοντες παραχωρούν στη Διοργανώτρια Εταιρεία δωρεάν, απεριόριστη, παγκόσμιας έκτασης, συνεχή, αμετάκλητη, μη αποκλειστική και πλήρως μεταβιβάσιμη άδεια χρήσης, αντιγραφής, αναπαραγωγής, τροποποίησης, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης, δημιουργίας παράγωγων έργων, διανομής, εκτέλεσης και ενσωμάτωσής του σε άλλα έργα σε οποιαδήποτε μορφή, με μέσα ή τεχνολογία που είναι ήδη γνωστή ή θα αναπτυχθεί αργότερα, κ.ο.κ. για σκοπούς προωθητικούς ή διαφημιστικούς.

13.   Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τον παρόντα διαγωνισμό σε περίπτωση που προκύψουν απρόβλεπτες περιστάσεις.

14. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά τον παρόντα διαγωνισμό σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής του διαγωνισμού.

15. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων, χωρίς κανέναν περιορισμό, με ή χωρίς ειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

16. Η  Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα φέρει καμία απολύτως ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που αυτό είναι επιτρεπτό από το Νόμο, για οποιαδήποτε ζημία και/ή προσωπική βλάβη που θα υποστεί οποιοσδήποτε συμμετέχων ή νικητής και/ή τα φιλικά του/της πρόσωπα ως συνέπεια της συμμετοχής οποιουδήποτε νικητή και/ή των φιλικών του/της προσώπων στον διαγωνισμό.

17. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό μόνο ως ψηφοφόροι αναγνωρίζουν ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και καταλαμβάνουν και τη δική τους συμμετοχή. Αναφορικά με το προβλεπόμενο στον όρο 4 δώρο προς τους χρήστες του Facebook που θα ψηφίσουν στον Διαγωνισμό, ισχύουν τα παρακάτω: Το δώρο δεν μεταβιβάζεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί σε χρήματα. Στη περίπτωση που ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών, τότε το δώρο ακυρώνεται και καμία απαίτηση ή άλλη αξίωση θα έχει από τη Διοργανώτρια Εταιρεία. Γίνεται επίσης μνεία ότι η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να χρησιμοποιεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων ως ψηφοφόρων σύμφωνα με τον προηγούμενο όρο 12 για προωθητικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς ελεύθερα και δωρεάν, χωρίς χρονικό περιορισμό παγκοσμίως, καθώς και ότι δύναται να ανακαλεί ή/και να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού σύμφωνα με τον όρο 15 και κατά το μέτρο που αφορά τη δική τους συμμετοχή (π.χ. τροποποίηση του δώρου, του τρόπου ανάδειξης του νικητή, κλπ.),  Γενικά πάντως οι παρόντες όροι ισχύουν στο σύνολό τους και ως προς τους συμμετέχοντες ως ψηφοφόρους.

18. Εφαρμοστέο δίκαιο για τον παρόντα διαγωνισμό και τους παρόντες όρους θα είναι το ελληνικό και αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

19. Στα πλαίσια του παρόντος Διαγωνισμού και για τις ανάγκες διεξαγωγής του,  Διοργανώτρια Εταιρία πρόκειται να επεξεργαστεί τα στοιχεία των συμμετεχόντων (είτε υπέβαλαν ιδέα προς αξιολόγηση είτε συμμετείχαν απλώς ως ψηφοφόροι), συμμορφούμενη στις επιταγές του  Ν.2472/1997, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της δια του παρόντος διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης. Με την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι καθ' οιονδήποτε τρόπο συμμετέχοντες σε αυτόν δίνουν ρητά την συγκατάθεσή τους στη Διοργανώτρια Εταιρία ως υπεύθυνη επεξεργασίας, να επεξεργάζεται η ίδια τα δεδομένα και να αναθέτει σε τρίτους συνεργάτες της την επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τον ανωτέρω σκοπό.  Οι συμμετέχοντες έχουν όλα τα δικαιώματα του προβλέπουν τα άρθρα 11 και 13 του ν. 2472/1997 και ειδικότερα δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την ενημέρωση, επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται σε αρχείο σύμφωνα με τις διατάξεις του  Ν. 2472/1997, όπως ισχύει.  Η άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων θα πρέπει να γίνεται εγγράφως προς τη Διοργανώτρια Εταιρία στην παρακάτω διεύθυνση.

20.   Η συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό συνεπάγεται και την αποδοχή από τον διαγωνιζόμενο των παρόντων όρων και των προϋποθέσεων.

21.   Διοργανώτρια Εταιρεία: IST, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ - Πειραιώς 72, Μοσχάτο, τηλ.: 210 4822222.

Βραβεία διαγωνισμού

winner right logo

1o Βραβείο

Ο πρώτος νικητής θα λάβει 5.000€ από το IST ως αρχικό κεφάλαιο επιχείρησης που θα βασίζεται στην ιδέα του, πολλά δώρα από το CU, πλήρη εξοπλισμό μίας θέσης εργασίας από το Πλαίσιο και άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα EkinisiLAB του ΣΕΒ!

2o Βραβείο

Πλήρης υποτροφία για προπτυχιακά προγράμματα στο IST, πολλά δώρα από το CU και άμεση εισαγωγή στο πρόγραμμα EkinisiLAB του ΣΕΒ!

3o Βραβείο

Πλήρης υποτροφία για μεταπτυχιακά προγράμματα στο IST και πολλά δώρα από το CU!

Χορηγοί + Υποστηρικτές

Crazy Business Ideas. IST College

Υπό την Αιγίδα

Μέγας Χορηγός

Χορηγός Γεύσης

Χορηγός

Χορηγοί Επικοινωνίας

Υποστηρικτές